Categories
ประวัติศาสตร์

Western Art ยุคหินเก่า

ยุคหินเก่า ศิลปะตะวันตก ศิลปะตะวันตกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานมากแล้ว โดยศิลปะในสมัยนั้นจะเป็นศิลปะในช่วงยุคก่อนประวัติศาตร์ และมีการแบ่งออกเป็นยุคหินเก่า ยุคหินกลางและยุคหินใหม่ ไล่เรียงกันไปตามลำดับ ซึ่งเวลาในช่วงตั้งแต่ยุคหินเก่านั้นก็มีอายุที่ยาวนานมากถึง 10,000ปี ก่อนคริสตกาล ซึ่งวิวัฒนาธนาการของมัษย์ในยุคหินทางฝั่งยุโรปนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการเจริญเติบโตวิวัฒนาการต่างๆ รวดเร็วกว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ 

สิ่งที่ทำให้รู้ว่ามีวิวัฒนาการที่รวดเร็วกว่านั้นก็คือ จากหลักฐานมีการค้นพบผลงานทางด้านศิลปะประติมากรรมที่มีความสำคัญอย่างมากและถือว่าผลงานชิ้นนื้เป็นสิ่งที่มนุษย์ในยุคหินทางแถวยุโรปนั้นมีการสร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเอง ซึ่งหลักฐานนี้นั้นก็คือรูปปั้นที่มีลักษณะเป็นรูปปั้นสตรีที่มีรูปร่างที่อุมดมสมบูรณ์คาดว่าเป็นการปั้นตามพิมพ์นิยมของสตรีในยุคนั้น

โดยรูปปั้นนี้ก็ถือว่าเป็นรูปปั้นที่ได้มีการบันทึกไว่ว่าเป็นประติมากรรมระดับโลกและเป็นรูปปั้นที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ของศิลปะด้วย นั้นก็คือรูปปั้นประติมากรรม วีนัสแห่งวีลเลนดอร์ฟ หือที่หลายคนอาจจะคุ้นชิ้นกันในชื่อ Venus Of Willendorf นั้นเอง

ซึ่งรูปปั้นนี้นั้นได้มีการค้นพบหลักฐานในประเทศออสเตรียมีการสันนิษฐานจากนักโบรารคดีว่า การสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นมานั้นเพื่อไว้ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ เพราะในยุคก่อนก็อาจจะมีปัญาในเรื่องความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับในยุคปัจจุบัน การสร้างเครื่องรางของขลังขึ้นมานั้นก็เพื่อเป็นสิ่งที่ใช้ไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในยุคหินเช่นเดียวกัน

ไม่เพียงการพบหลักฐนผลงานด้านประมาติมากรรมเท่านั้น ผลงานด้านจิตรกรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบด้วยเช่นกันและคาดว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ในยุคหินนั้นได้มีการวร้างสรรค์ผลงานหรือเป็นการสร้างสรรค์เพื่อไว้ใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในตอนนั้น โดยหลักฐานที่พบนั้นก็คือ ภาพวาดที่มีลักษณะการวาดที่เลียนแบบธรรมชาติหรือการวาดภาพเหมือนในสิ่งที่พบเห็นมานั่นเอง

ซึ่งหลักฐานภาพวาดนี้นั้นถูกค้นพบที่ผนังถ้ำอัลตามิรา เป็นถ้ำที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงจากการถูกค้นพบลักฐานทางด้านศิลปะอย่างมาก ไม่เพียงถ้ำอัลตามิราเท่านั้นที่ถูกค้นพบผลงานด้านจิตรกรรมแต่ยังมีถ้ำอย่างถ้ำลาสโคช์ ก็เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่สำคัญในการค้นพบหลักฐานทางด้าศิลปะด้านจิตรกรรมเช่นกัน ซึ่งภาพวาดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งที่ผู้วาดนั้น

พบเห็นและต้องการจะถ่ายทอดออกมาก็เพียงเท่านั้น ซึ่งถ้ำทั้งสองที่พบหลักฐานนั้นล้วนเป็นถ้ำที่มีที่ตั้งอยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำแถบประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปน ซึ่งการคาดเดาจากนักโบราณคดีกล่าวไว้ว่า สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงการบันทึกเรื่องราวหรืออาจจะเป็นเพียงการวาดเพื่อความสวยงามเท่านั้นก็ได้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub