Categories
ศิลปะ

การพัฒนางานศิลปะและการส่งต่อผลงาน 

การนำเสนอผลงานต่างๆในการพัฒนางานศิลปะต่างๆมีการพัฒนาและการปรับปรุงอยู่เสมอเพราะงานศิลปะต่างๆคือการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิด

สภาพสังคมหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของจิตรกรเองที่มีความต้องการในการถ่ายทอดนำเสนอเกี่ยวกับจินตนาการ การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาโครงสร้างการทำงานศิลปะจึงมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอยู่เสมอให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่จะเป็นการถ่ายทอดรูปแบบงานใหม่ๆอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานต่างๆเหล่านี้

หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาการทำงานต่างๆที่ช่วยให้งานศิลปะต่างๆมีการพัฒนาและการเปลี่ยน ในส่วนของงานศิลปะต่างๆ ปกติภาคการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในยุคปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการชมคอนเสิร์ตก็เป็นงานศิลปะ การดู mv ก็เป็นงานศิลปะ หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของทุกๆสิ่งก็เป็นเกษตรกรทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างในการทำงานและการพัฒนารูปแบบการทำงานศิลปะมีการพัฒนาการตกลงมากยิ่งขึ้น ผลงานศิลปะเป็นการเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นความคิดจินตนาการต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเข้าถึงโครงสร้างในการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เช่นการพัฒนาการทำงานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอยู่เสมอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านศิลปะต่างๆมีการส่งไปถึงผู้คนตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแนวคิดจินตนาการต่างๆในการพัฒนาโครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆก็มีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

ระบบการพัฒนางานศิลปะหรือแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานสิวะมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้คนในยุคสมัยสามารถส่งเสริมเรื่องราวต่างๆ

การถ่ายทอดเรื่องราวของกิจการหรือไม่เช่นการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างก็มีการพัฒนาและการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้คนสามารถเข้าถึงรูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างในการทำงาน

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันระบบเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆระบบ Social Media หรือว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการทำงานหรือการปรับปรุงรูปแบบการทำงานต่างๆมีการพัฒนาและการปรับปรุงให้เร็วขึ้น ยุคสมัยของงานศิลปะต่างๆเป็นการพัฒนาการทำงานและการปรับปรุงโครงสร้างในการนำเสนอผลงานต่างๆ

ผลงานศิลปะในยุคปัจจุบันมีการเปิดกว้างขึ้นและมีความหลากหลายในการพัฒนาการทำงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงาน การปรับปรุงการนำเสนอผลงาน

หรือไม่เช่นการส่งต่องานศิลปะต่างๆส่งผลให้การสื่อความหมายการพัฒนาและการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนางานเซลล์ต่างๆวันนี้ช่วยส่งเสริมรูปแบบหรือแม้แต่ในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้งานศิลปะมีการพัฒนา 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  สมัคร Gclub

Categories
ศิลปะ

การใช้งานศิลปะในการพัฒนางานไทย 

วัฒนธรรมไทยมีหลายร้อยปี คนไทยเป็นผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับศาสนาเรื่องราวการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมมาจาก แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของศาสนา

และความเชื่อต่างๆค่อนข้างน้อยไปมากเกี่ยวกับงานศิลปกรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลการเดินทางในการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบการทำงานต่างๆที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากปัญหาใดๆ

และการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาในประเทศไทยก็ต้องมีบทบาทอย่างมากงานศิลปะจากต่างประเทศไทยจะเป็นงานประติมากรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

เป็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์มาเป็นระยะเวลานานเป็นผลแห่งการพัฒนาทางด้านประเทศความรู้หรือแม้แต่จะเป็นความเท่าเทียมเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยต่างๆ

รูปแบบของการทำงานต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับปัจจุบันกำลังกายในประเทศไทยหรือแม้แต่ใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมที่เข้ากับสากลได้

รูปแบบของความเป็นไทยถูกสะท้อนมาตามงานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวัด โบสถ์ ตามสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับศาสนาก็จะเห็นมีการปรับปรุงรูปแบบของการผสมผสานปฏิมากรรมและประเพณีของประเทศไทยเข้าด้วยกัน

นี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้งานแต่ว่าในประเทศไทยต่างๆเหล่านี้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนเมืองขึ้นเพราะส่วนของการเข้าถึงต่างๆและการพัฒนาของระบบการใช้งานของงานศิลปะตลอดนี้ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ความสามารถค้นหาทางด้านความรู้ความสามารถในการพัฒนาและการเผยแพร่งานศิลปะต่างๆได้ 

ถึงแม้วันเวลาจะเปลี่ยนแปลงกับมนุษย์ก็ยังมีการพัฒนาหรือการเข้าสังคมและตอนนี้อยู่ที่ไหน มีจุดประสงค์สำคัญอย่างยิ่งที่งานต่างๆได้ถูกสร้างสรรค์เป็นยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นสมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ งานศิลปะที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะวัฒนธรรมหรือแม้จะเป็นลักษณะในการใช้องค์ประกอบต่างๆ

การแต่งตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เหล่านี้ ยุคปัจจุบันยังมีสิ่งที่ถูกถ่ายทอดและลงเรืออยู่มากมายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของศาสนาและความเชื่อหลังจากการตั้งความคิดของผู้คนและเช่นเดียวกัน

การส่งต่อถึงแม้จะเป็นการใช้เงินกิจกรรมนี้เพื่อสร้างรูปแบบเพื่อให้เฉพาะหมายถึงลักษณะของการดำเนินอากาศวันนี้ในปัจจุบันก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงงานศิลปะประเภทใดเป็นการเปลี่ยนแปลง

และนำสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้ามา พัฒนา นี่จึงเป็นรูปแบบของงานศิลปะต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนางานศิลปะในประเทศไทย ที่มีการตัดต่อและมีการเข้าถึงได้มากผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือแม้แต่จะเป็นการคิดวิเคราะห์การสร้างรูปแบบในการทำงานในปัจจุบัน

ก็มีการปรับปรุงและมีการพัฒนาที่ไม่ขึ้นเป็นการส่งเสริมในรูปแบบของงานศิลปะในยุคต่างๆ สินค้าตอนนี้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้คนส่วนใหญ่อายุความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทดลองเล่นสล็อต gclub

Categories
ศิลปะ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ

ศิลปะเป็นเรื่องที่เรานั้นถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กและเป็นเรื่องรองจากการการเรียนรู้ทั่วไปด้วย เพราะศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้แก่จิตใจ

และสามารถเป็นสิ่งที่ปลอบโดยจิตใจของเราได้อย่างดีด้วย ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการสบันสนุนมาอย่างดีเสมอจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเลยว่าทำไมในประเทศไทย

หรือหลายๆประเทศนั้นมักจะมีการสร้างหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะเสมอ เพราะศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้ในทุกที่และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินบรรเทิงใจได้ด้วยนั่นเอง

ซึ่งศิลปะนั้นก็มีหลากหลายประเภทมากมายทำให้ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ต่างๆ ก็มีการจัดแสดงโชว์ผลงานด้านศิลปะต่างๆมากมายด้วย มาดูกันว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะนั้นมีที่ไหนย้างและถ้าต้องการชมศิลปะแต่ละประเภทนั้นจะต้องที่ใดจึงจะได้ชมศิลปะแบบที่ต้องการ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและต้องการชมศิลปะในด้านการแสดงต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นละครเวที การขับร้อง คอนเสิร์ตและอื่นๆ ที่เป็นศิลปะด้านการบรรเทิงนั้นก็อาจจะต้องไปที่ The National Gallery

ซึ่งที่นั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีการเปิดให้เข้าชมในด้านการแสดงศิลปะละครเวลทีหรือที่เน้นในเรื่องความบรรเทิงเป็นหลัก ถึงแม้ว่าที่นี่นั้นจะไม่ได้มีสถานที่ใมนการเก็บรวบรวมศิลปะในด้านอื่นๆ

แต่ก็มีการเปิดให้เข้าชมในส่วนของความเป็นมาของสถานที่และมีการเปิดให้เข้าศึกษาสถานที่ในจุดต่างๆที่ใช้ในการแสดง เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้แต่ถ้าหากทมีการแสดงก็อาจจะมีการเปิดเป็นรอบและสามารถเข้าชมได้ตามรอบนั้นๆ

โดยส่วนใหญ่แล้วการแสดงศิลปะละครเวทีนั้นก็จะมีการจัดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มหาวิยาลัยศิลปากรนั้นมักใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมในด้านการบรรเทองและจัดการประกวดต่างๆอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมก็สามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9โมง-4โมงเย็น

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะของศิลปินที่ได้รับการยกย่องอย่าง คุณช่วง มูลพินิจ ก็สามารถเข้าชมผลงานทั้งหมดของคุณช่วงได้ที่ Chuang Moolpinit Art Gallery เป็นหอศิลป์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยกย่องและสนับสนุนผลงานของคุณช่วง

โดยก่อนหน้านี้นั้นคุณช่วงได้มีการจัดการแสดงผลงานด้านศิลปะของตนเองที่บ้านของตนเองในย่านลาดพร้าว แต่เนื่องจากผลงานของคุณช่วงนั้นถือว่าเป็นผลงานที่ดีและได้รับความนิยมและมักจะนำมาเป็นกรณีศึกษาของนักศึกษาศิลปะต่างๆ

ทำให้การจัดแสดงศิลปะนั้นต้องย้ายจากบ้านมาเป็นหอศิลป์นี่เองซึ่งตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง ที่มีสถานที่ที่มหญ่กว่าเดิมและเดินทางสะดวกมากขึ้น

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานด้านจิตกรรมก็ไม่ควรพลาดที่จะเข้าชมและไปเที่ยวที่บ้านศิลปินคนนี้อย่างเด็ดขาด โดยสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10 โมง-5โมงเย็นและควรโทรจองหรือนัดก่อนล่วงหน้าด้วยเพื่อความสะดวกและชัวร์ในการเข้าชม 

ทั้งสองที่นี้นั้นถือว่าเป็นการเที่ยวเชิงศิลปะอย่างแท้จริงถ้าหากต้องการเที่ยวในสถานที่ที่แปลกใหม่และได้เสพศิลปะแนะนำว่าสองที่นี้นั้นเป็นที่ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ดาวน์โหลด Gclub

Categories
ศิลปะ

ศิลปะรอยสักกับความความคิดของคน

รอยสักถือว่าเป็นศิลปะบนเรือนร่างที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ในสมัยอดีต แต่ในสมัยอดีตนั้นถือว่ารอยสักนั้นไม่ใช่ศิลปะแต่เป็นการกระทำขึ้นตวามความเชื่อในยุคก่อน เช่นการสักรูปสัตว์ต่างๆ

และการสักเป็นลักษณะของยัญช์ต่างๆในสมัยกก่อนนั่นเอง เพื่อเป็นการป้องกันให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย โดยส่วนใหญ่คนที่สักบนร่างกายในสมัยก่อนนั้นก็จะเป็นคนที่ต้องออกรบหรือทำศึกสงครามต่างๆนั่นเอง

แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของยุคสมัยทพให้การสักบนเรือยร่างร่างไม่ใช่การสักเพื่อป้องกันภัยอันตรายอีกต่อไป แต่เป็นการสักเพื่อความสวยงามและเพื่อความเพลิดเพลินใจของผู้สักนั่นเอง

การสักจึงถูกยกให้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนื่องจากมีความสวยงามและเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดความเพลิดเพลินได้

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปการสร้างสรรค์ศิลปะบนเรือนร่างก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อคนในยุคนี้มองรอยสักนั้นเป็นเพียงศิลปะชนิดหนึ่ง แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังคงต่อต้านในเรื่องของศิลปะบนเรือนร่างนี้อยู่เช่นกัน

อาจจะยอมรับได้ว่าศิลปะบนเรือนร่างนั้นเป็นศิลปะที่ได้กระแสนิยมมาจากชาติตะวันตกในปัจจุบัน เพราะสำหรับคนชาติตะวันตกนั้นพวกเขามองศิลปะบนเรือนร่างหรือการสักนั้นเป็นศิลปะและความสวยงามอย่างแท้จริง

พวหเขาสักเพื่อบันทึกความทรงจำทั้งความทรงจำที่ดีและความทรงจำที่เลวร้ายเพื่อไว้ใช้เป็นเครื่องเตือนสติหรือที่ที่ทำให้เขานั้นคิดและตะหนักในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเอง เมื่อคนไทยได้รับกระแสและค่านิยมจากตะวันตกมากขึ้น ทำให้คนไทยในปัจจุบันนี้นั้นร้อยละ 60 มักจะมีรอยสักที่เรือนร่างทั้งสิ้น 

ซึ่งความคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์ศิลปะบนเรือนร่างด้วยการสักนั้นก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสำหรับความคิดที่ไม่เห็นด้วยนั้นพวกเขามักจะบอกว่าการสร้างสรรค์ด้วยการสักนั้นเป็นสิ่งที่มองแล้งรู้สึกเลอะเทอะ

และมีความรู้สึกเหมือนคนที่ที่จากคุก ซึ่งความคิดในลักษณะนี้นั้นเป็นความคิดฝังหัวมาตั้งแต่ในสมัยก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดคุกนั้นมักจะมีเวลาว่างและไม่มีอะไรทำ ทำให้การสักบนเรือนร่างนั้นเป็นกิจกรรมยามว่างในคุกนั่นเอง

และมักจะมองว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นคนไม่ดี ซึ่งความคิดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ถ้าหากมองในมุมกลับกันสำหรับคนที่มีรอยสักแล้วนั้นแน่นอนว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนไม่ดี เพียงแต่ต้องการสร้างศิลปะบนเรือนร่างและเป็นสิ่งที่ชื่นชอบหรือเป็นความชอบส่วนบุคคล

ทำให้ในยุคปัจจุบันคนที่คิดต่างนั้นก็มีคนที่คิดกลางก็มีและคนที่คิดชอบก็มี ซึ่งความคิดของคนในยุคนี้นั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไร ก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละบุคคลทั้งสิ้น

ดังนั้นแล้วเราไม่ควรเอาความคิดใครมาเป็นหลักหรือมาเป็นสิ่งขัดขวางในสิ่งที่เราชื่นชอบจะดีกว่า ควรทำตามใจของตัวเองและควรอยู่บนความเหมาะสมและพอดีด้วยนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  UFABET เว็บหลัก

Categories
ศิลปะ

ภาพถ่ายกระแสนิยม

การถ่ายภาพมีมาช้านานแล้วตั้งแต่ในอดีต การถ่ายภาพในสมัยก่อนนั้นเป็นการบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการรืรวมทั้งความทรงจำต่างๆเพื่อเก็บไว้ดูในอนาคตและยังเป็นการบันทึกเพื่อผลประโยชน์ต่างๆอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการนำมาวิจัยทดลองสิ่งต่างๆที่จะต้องมีการเก็บภาพเหล่านั้นไว้เป็นต้น หากพูดถึงการถ่ายภาพในอดีตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย

เพราะในอดีตภาพถ่ายเป็นเพียงภาพถ่ายที่มีแค่สีขาวและสรดำเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ภาพถ่ายถูกพัฒนามาเรื่องๆ จากภาพถ่ายขาวดำก้มาเป้นภาพถ่ายสีและภาพถ่ายที่มีการถ่ายจากกล้องฟิล์มก็มีการถ่ายด้วยระบบดิจิตอลและการล้างรูปเป็นใบออกมานั้นก็ไม่มีความจำเป็นอย่างสมัยก่อนแล้วด้วย

ในปัจจุบันด้วยความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีจึงทำให้ภาพถ่ายในปัจจุบันนั้นถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมอย่างมากมายและภาพถ่ายที่ยังคงเป้นกระแสนิยมอยู่ในปัจจุบันก้คือภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์มนั่นเอง

การใช้กล้องฟิล์มถือว่าเป็นการกลับไปใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพในยุคก่อน เพื่อให้ได้ความสวยงามและฟิลลิ่งของภาพที่มีความแตกต่างไปจากปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีนั้นได้พัฒนากล้องให้เป็นระบบดิจอตอลและสามารถถ่ายและบันทึกภาพได้อย่างสวยงามและคมชัด

แต่หากเปรียบเทียบภาพถ่ายด้วยฟิล์มและดิจิติตอลนั้น ภาพถ่ายด้วยฟิล์มจึงให้คุณค่าและฟิลล่างในการถ่ายภาพด้อย่างยอดเยี่ยมมากกว่านั่นเอง ถึงแม้ว่าภาพที่ถ่ายออกมานั้นจะไม่ได้มีความสวยงามและคมชัดมากเท่ากล้องดินจอตอลในปัจจุบัน แต่หากพูดถึงความสวยงามและคลาสสิคนั้น แน่นอนว่ากล้องดิจิตอลนั้นก็ไม่อาจจะสู้ความเป็นภาพถ่ายฟิล์มได้นั่นเอง

ภาพฟิล์มหากเป็นเมื่อก่อนนั้นก็คงจะเป้นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีคุณค่าอย่างมากเลยทีเดียวแต่ในยุคปัจจุบันภาพถ่ายด้วยฟิล์มกลายเป็นภาพถ่ายกระแสนิยมไปแล้วสามารถล้างฟิล์มและเอาเข้าคอมได้เลยซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะต้องล้างเท่านั้น

จึงจะเห็นภาพที่ถ่ายได้อย่างชัดเจน  แต่จะอย่างไรก็ตามถ้าหากพูดถึงภาพถ่ายที่ได้จากฟิล์มแล้วถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นภาพถ่ายกระแสนิยมเท่านั้นแต่เชื่ออย่างยิ่งว่าในอนาคตนั้น ภารพถ่ายกระแสนิยมเหล่านี้นั้นก็จะกลายเป็นภาพถ่ายที่มีคุณค่าเมื่อวันเวลาผ่านไป

ภาพถ่ายฟิล์มนั้นยังคงเป็นภาพถ่ายที่มีการะแสขึ้นมาอยู่เสมอ เป็นบางครั้งบางคราวเพราะเรานั้นต้องการความสวยงามของภาพถ่ายรวมถึงฟิลลิ่งภาพไม่เท่านั้น

ก็รวมถึงฟิลล่งในการใช้กล้องที่ถือว่าจะมีขั้นตอนการใช้ที่ค่อนข้างยากลำบากก็ตาม การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มหรือภาพถ่ายฟิล์มนั้นจึงถูกจัดอยู่ในภาพถ่ายที่เป็นกระแสนิยม

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabet เว็บแม่

Categories
ศิลปะ

ความสวยงามที่เกิดจากศิลปะ

ศิลปะเมื่อพูดถุงเรามักก็จะนึกถึงความสวยความงามที่คนๆหนึ่งนั้นได้จินตนาการและถ่ายทอดออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีการแสดงไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป้นการวาดภาพ การระบายสี การปั้นรูปต่างๆ

รวมไปถึงการเขียนบรรยายด้วย ก็ล้วนเป็นศิลปะที่มีความสวยงามทั้งสิ้น แน่นอนว่าเรามักจะนึกถึงสิ่งที่เป็นศิลปะเพียงใหม่กี่อย่างแต่มในความเป็นจริงแล้วความสวยงามที่เกิดจากศิลปะนั้น

ไม่ใข่เพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้น เพราะหากพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจสำหรับความสวยงามของศิลปะอีกหนึ่งอย่างก็คือ ศิลปะในการใช้ชีวิตนั่นเอง การใช้ชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่ในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มิงว่าเป็นสิ่งสวยงามมากนัก

เพราะเราจะต้องเผชิยกับสิ่งต่างๆแหละเหตุการร์รอบตัวมากมายที่ทำให้เรานั้นอาจจะเกิดความท้อและหวั่นไว่ได้ แต่หากเรานั้นลองมาคิดและทบทวนให้ดี ศิลปะชีวิตถือว่าเป้นศิลปะที่น่าสนใจและเป็นศิลปะที่สวยงสมที่สุด

ศิลปะชีวิต เรานั้นคือผู้ที่เป็นศิลปินที่จะวาดลวดลายต่างๆลงบนชีวิตของเรา แม้ว่าในบางครั้งอาจจะมีบางสิ่งที่ยากเกินกว่าที่เรานั้นจะควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตามสื่งที่ผ่านมาแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้เสมอ เหมือนอย่างการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเอง

หลายๆคนมักจะเอาศิลปะที่แท้จริงนั้นมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตตั้งมากมาย เพราะหลักการทางศิลปะต่างๆนั้นจะสามารถทำให้จิตใจเรานั้นบางเบาและอ่อนโยนขึ้นได้ ดังนั้นแล้วชีวิตนั่นแหละคือความสวยงามที่เกิดจากศิลปะ

ศิลปะของชีวิตเกิดจากจินตนาการ ความคิดเช่นเดียวกับการสร้างสรรค์ศิลปะทั่วๆไปนั่นเอง เพราะในการใช้ชีวิตของเราโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นเราต่างก้มักมีการวางแผนหรือร่างแบบชีวิตของเราไว้แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เราตั้งใจมักไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเสมอ

แต่เราสามรถที่จะเริ่มใหม่ เหมือนกับการวาดรูปได้เช่นกัน ไม่สวยก็สามารถวาดใหม่ซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะสวยก็ได้นั่นเอง ดังนั้นแล้วศิลปะชีวิตจึงมีหลักการในการใชจินตนาการได้อย่างต้องการเช่นเดียวกันและสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์หรือตัวเราได้นั่นเอง

หากต้องการที่จะสร้างความสายงามจากศิลปะในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนั่นก็หมายความว่าการเริ่มสร้างสรรค์ชีวิตตัวเองนั้นถือว่าเป็นศิลปะชิ้นเอก เป็นผลงานที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนได้

เมื่อเรานั้นส้างสรรค์ให้ตัวเองแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปยังคนอื่นได้อีกด้วย ก้ถือว่าความสวยงามของศิลปะชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก อย่างไรก็ตามสำหรับความสวยงามแล้วนั้น

ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบ หากต้องการความสมบูรณ์แบบเรานั้นต่างก็สร้างสร้งและจินตนาการสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาให้เหมือนกับการสร้างสรรค์ผลงานในด้านศิลปะนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า gclub มือถือ

Categories
ศิลปะ

Campbell’s Soup Cans ภาพวาดซุปกระป๋องที่โด่งดัง

ภาพวาดซุปกระป๋อง Andy Warhol ผู้สร้างผลงานชิ้นนี้ได้กล่าวไว้ว่าเขานั้นรับประทานซุปกระป๋องของ Campbell เป็นมื้อกลางวันต่อเนื่องกันวันแล้ววันเล่ามาเกือบจะ 20 ปี

ภาพวาดซุปกระป๋อง นี้เป็นผลงานที่โด่งดังสูงสุดชิ้นหนึ่งของเขาขึ้น โดยนอกเหนือจากมันจะเป็นของกินที่เขาชอบแล้ว ภาพนี้ยังคงมีความน่าสนใจ เพราะว่าซุปกระป๋องนี้ถูกจัดว่างอย่างงดงามบนชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเคยได้เห็นบ่อยๆ

ซึ่งมันยังคงติดตาเป็นภาพจำของเขา และเขาเองกลับประทับใจกระทั่งเขาจำต้องถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบแล้วก็บังเอิญไปสะดุดตากับบุคคลที่ชอบเสพผลงานศิลป์รวมทั้งถูกใจเจ้าของแกลลอรี่แห่งหนึ่ง กระทั่งอดไม่ได้จะต้องเอามาแสดงในแกลลอรี่ที่อยู่ใน Los Angeles เมื่อปี 1962 

แต่ว่าในขณะนั้นยังมิได้รับการตอบกลับที่ดีอย่างที่ควรจะได้รับนักจากผู้ชมงานรวมทั้งบรรดานักวิพากษ์วิจารณ์ศิลป์ พวกเขาอาจจะต้องการมองภาพอะไรที่เป็นการเป็นงานมากยิ่งกว่าที่จะมาดูรูปกระป๋องอาหาร ซึ่งปกติก็สามารถที่จะมองเห็นอยู่ดาษดื่นทั่วๆ ไปได้ 

ในบรรดาผู้เข้าชมแกลลอรี่นั้น มีเพียงแค่ไม่กี่ท่านที่พอใจจะซื้อรูปภาพของวอร์ฮอลไปในราคาเพียงแค่ภาพละ 100 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 3,100  บาท

จนเมื่อวันสุดท้ายของการแสดงงานในแกลลอรี่สิ้นสุดลง เจ้าของแกลลอรี่ก็ได้ซื้อรูปซุปกระป๋องนี้ไว้เองไม่ว่าจะเหลือกี่รูปก็ตามด้วยราคาที่ถูก โดยไม่ได้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลายปีผ่านไปภายหลังจากที่วอร์ฮอลเสียชีวิตไปแล้ว

ผลงานชิ้นดังกล่าวที่ไม่มีผู้ใดปรารถนาทั้งหมดได้โด่งดังและเป็นสิ่งที่ผู้คนต่างหาซื้อกันมาประดับบ้านและสถานที่ของตน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหอศิลป์ รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานชั้นแนวหน้าทั่วทุกมุมโลก

อีกทั้งราคาประมูลก็สูงขึ้นเรื่อยๆ และสูงถึง 20 ล้านดอลล่าร์ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 628 ล้านบาท

มีคนสงสัยกันว่าบริษัทผลิตภัณฑ์ซุปกระป๋องนี้ อาจจะจ่ายเงินให้วอร์ฮอลทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นกระแสหรือไม่ แต่มันก็เป็นเพียงแค่ข้อสงสัย เพราะในช่วงที่วอร์ฮอลได้นำงานมาเผยแพร่ในแกลลอรี่ ทางบริษัทก็รับรู้แต่ไม่ได้มีท่าที

หรือแสดงออกมาว่าสนใจผลงานของวอร์ฮอล จนกระทั่งผลงานเริ่มเป็นที่ถูกใของผู้คน ถึงได้เริ่มสนใจงานชิ้นนี้ของวอร์ฮอล โดยส่งอาหารกระป๋องนี้ให้วอร์ฮอลไปทานฟรีๆ อีกทั้งถึงขั้นลงทุนให้เขาออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบใหม่ให้ 

ปัจจุบันในปี 2013 ทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โฉมใหม่ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลงานการออกแบบโดยวอร์ฮอล โดยผลิตออกมาอย่างพิเศษเพราะมีเพียงไม่กี่ประป๋อง ซึ่งเป็นกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี

 

สนับสนุนโดย  gclub

Categories
ศิลปะ

ผลงานลัทธิประทับใจยุคหลัง

ผลงานลัทธิประทับใจ Impressionismผลงานประเภทนี้นั้น เป็นผลงานที่มีชื่อเรียกว่าผลงานสิลปะแบบลัทธิประทับใจในยุคหลัง หรือที่เรานั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในชื่อว่า ศิลปะแบบ Post Impressionism นั่นเอง และผั้สร้างสรรค์ผลงานในด้านนี้นั้นเชื่อว่าหลายคนจะต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดี เพราะเขานั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทนี้เลยก็ว่าได้

นั่นก็คือ Vincent van gogh นั่นเอง ถือว่าเขานั้นเป้นศิลปินชื่อดังระดับโลกและยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่จนถึงปัจจุบันด้วย ทั้งในเรื่องผลงานการสร้างสรรค์และชีวประวัติขิงเขาด้วยเช่นกัน และสำหรับผู้ที่คลุกคลีทางด้านศิลปะนี้นั้นเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะไม่รู้จักเขาเพราะผลงานของเขานั้นถทอว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลงานที่สามารถเรียนรู้สำหรับศิลปินมือใหม่ในปัจจุบันได้ดด้วยและเป็นผลงานที่ถือว่าค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมากที่สุดเลยก็ว่าได้

ถึงแม้ว่า Vincet van gogh นั้น จะเป็นสิลปินที่มีชื่อเสียงทและดังมากของโลกและเขานั้นก็เป็นสิปินคนหนึ่งที่ได้รับความนิยมในผลงานไปทั่วโลก แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่ทราบในเรื่องของผลงานของเขามากนัก เพราะผลงานที่ทำให้เขามีชื่อเสียงได้นั้นก็มีเพียงไม่กี่ผลงานศิลปะ ซึ่งความเป็นจริงแล้วนั้นเขามาการสร้างสรรค์ผลงานมากมาย

และบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าผลงานที่เขานั้นได้มีการสร้างสรรคืขึ้นนั้นเป็นศิลปะประเภทใดกันแน่ เพราะเขานั้นมีการสร้างสรรค์ศิลปะที่แตกต่างกันออกไปมากมาย เพราะในช่วงชีวิตขิงเขานั้น เขามีช่วงที่จิตใจปกติและในช่วงที่เขานั้นมีจิตใจไม่ปกติด้วย 

ซึ่งผลงานของเขานั้นจะเน้นไปในทาง Post Impressionism เป็นการเน้นการสร้างสรรค์ศิลปะที่เน้นอารมณ์ในการสร้างสรรค์เป็นหลัก สิ่งที่มีการถ่ายทอดออกมานั้นมักจะออกมาจากจินตนาการร่วมกับอารมณ์ที่ศิลปินนั้นต้องการจะถ่ายทอดออกมานั่นเองและการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นั้นมักจะไม่ใช้หลักการในการสร้างสรรค์มากนัก

โดยส่วนใหญ่ผลงานของเขานั้นจะสื่อออกมาด้วยอารมณ์ที่อยู่ภายใต้จิตใจ ทั้งอารมณ์ที่ถูกบีบคั้นความนึกคิดของจิตใจในขณะนั้นรวมไปถึงการสร้างสรรค์ความนึกคิดภายใต้จิตใจขิงคนด้วย ซึ่งการสร้างสรรค์ในลักษระนี้ก็จะเป็นการปลดปล่อยอารมณ์โดยใช้สีเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาเป็นหลัก ทำให้ผลงานของ Vincent van gogh โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผลงานในลักษณะที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและกดดันอย่างมาก

การสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ Post Impressionism นั้น ไม่ได้มีเพียงศิลปินอย่าง Vincet van gogh เท่านั้น ยังมีศิลปินคนอื่นๆที่น่าสนใจอย่าง ปลอ เซวาน,ปอล โกแก็ง และ ฌอร์ฌ ปีแยร์เซอร่า โดยผลงานที่พวกเขาเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมานั้น เป็นศิลปะที่มีการสานต่อจากศิลปะแบบ Impressionism

เพราะศิลปะแบบ Impressionism นั้นเป็นการสื่อความหมายออกมาในการสร้างสรรค์ที่ไม่ชัดเจนมากนัก ทำให้พวกเขาอยากจะสร้างสรรค์และสื่ออารมณ์ที่ชัดเจน จึงทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปะและลัทธิอย่าง Post Impressionism นั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง

Categories
ตำนาน

วัดมหาบุศย์

            วัดมหาบุศย์ ถ้าพูดถึงวัดมหาบุศย์ทุกคนต้องคิดถึงตำนานของแม่นาคพระโขนงกันอย่างแน่นอนโดยวัดมหาบุศย์นี้ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ อยู่ตรงบริเวณสุขุมวิท 77 โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ตำนานของวัดมหาบุศย์ ในการสร้างวัดครั้งแรกนั้นระบุว่าวัดแห่งนี้ไม่ได้ชื่อวัดมหาบุศย์แต่เดิมนั้นผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเป็นสามพี่น้องที่ช่วยกันลงแรงลงเงินในการสร้างวัดและมีการตั้งชื่อวัดว่าวัด สามบุตร

ซึ่งในครั้งแรกที่มีการสร้างวัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างจากไม้ทำให้เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็เกิดความโทรมไม้มีการผุกร่อนทำให้วัดในที่สุดก็กลายเป็นวัดร้างเพราะไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม

ต่อมามีพระจากวัดราชบูรณะเดินทางมาเรียนญาติใกล้ๆกับวัด 3 บุตรเมื่อชาวบ้านเห็นว่ามีพระ 2 องค์มาจึงได้มีการร้องขอให้พระบุตรนั้นช่วยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้หลังจากนั้นก็พากันบูรณะซ่อมแซมวัด

และเมื่อมีการวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านจึงรวมตัวกันเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสามบุตรเป็นวัดมหาบุศย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และสำหรับตำนานความน่ากลัวของวัดแห่งนี้ก็คงหนีไม่พ้นแม่นาคพระโขนงที่เป็นเรื่องราวของเธอนั้นมีชื่อเสียงโด่งดัง

ถึงแม้จะผ่านไปหลายสิบปีแต่เรื่องราวของเธอนั้นก็ยังคงอยู่เรื่องเล่าความรักและความน่ากลัวของแม่นาคพระโขนงนั้นยังคงอยู่

ตำนานแม่นาค โด่งดังไม่แพ้ตำนานลี้ลับเรื่องอื่นๆ เกิดจากการที่แม่นาคนั้นได้คลอดบุตรแล้วเสียชีวิตระหว่างที่สามีของเธอก็คือพ่อมากได้เดินทางไปเป็นทหาร หลังจากที่คลอดบุตรเสียชีวิตแล้ววิญญาณของแม่นาคยังคงเป้าวนเวียนรอคอยพ่อมากอยู่ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวเป็นอย่างมาก

จนในที่สุดก็มีสมเด็จพระอาจารย์โตเดินทางมากราบแม่นาค ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นหลักฐานความเชื่อเกี่ยวกับตำนานแม่นาคพระโขนงได้จากการที่ชาวบ้านพากันตั้งศาลแม่นาคเอาไว้ภายในวัดมหาบุศย์

และมีการเรียกเล่าขานแม่นาคว่าเป็นยากเนื่องจากว่ามีอายุมาแล้วหลาย 10 ปีซึ่งชาวบ้านมักจะเดินทางพากันมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมากราบไหว้ขอพร

ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขอไม่ให้ลูกหลานนั้นจับได้ใบแดง และบางคนก็มาขอให้ย่านาคนั้นช่วยบอกเลขซึ่งปัจจุบันนี้วัดมหาบุศย์เป็นวัดที่ผู้คนต่างพากันเดินทางมาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์วันอาทิตย์

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักจะมาขอให้ย่านาคช่วยเหลือในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการขอเลขเด็ดและการขอเรื่องของการไม่ให้ลูกหลานได้จับใบดำใบแดงไปเป็นทหารนั่นเอง และส่วนใหญ่ที่มาขอกับย่านาคก็จะประสบกับความสำเร็จและถ้าหากอะไรขอแล้วได้ดังหวังก็จะต้องมีการมาแก้บนกับย่านาค

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการนำชุดไทยมาถวายให้กับย่านาครวมถึงนำของเล่นมาถวายให้กับลูกของย่านาคอีกด้วย

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   ufabet

Categories
ตำนาน

ตำนานลูกเทพ

ตำนานลูกเทพ Child-legendสำหรับตำนานของหุ่นที่ช่วยในเรื่องของการปกปักรักษาผู้คนนั้นมีกันมานานแล้วซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นของหุ้นแต่ละหุ่นนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยใดเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นหุ่นรักและยม  หรือว่าหุ่นควายธนูและวัวธนูรวมถึงหุ่นกุมารทองซึ่งไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ถูกต้องหรือแน่ชัดได้ว่าแท้ที่จริงแล้วต้นกำเนิดนั้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ.ไหนอย่างไรก็ตามการสร้างหุ่นขึ้นมานั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ

จนล่าสุดเราจึงได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นลูกเทพที่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก ในปีพศ 2558 ได้มีเกจิอาจารย์ชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าหมอแมคขั้นเทพได้มีการคิดค้นหุ่นพยนต์ขึ้นมาใหม่เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดโดยถือว่าเป็นหุ่นพยนต์ที่มีความสามารถระดับสูงถูกนำมาในรูปแบบของตุ๊กตารุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาจากฝีมือดีที่ทำให้ตุ๊กตานั้นมีรูปร่างหน้าตาน่ารักไม่ดูน่ากลัวอีกต่อไป

จากนั้นก็นำตุ๊กตาดังกล่าวนั้นมาทำการปลุกเสกซึ่งวัสดุที่นำมาสร้างตุ๊กตานั้นจะนำมาจากไวนิลอัดนุ่นด้านข้างในร่างของตุ๊กตานั้นจะมีการใส่เมล็ดของธัญพืชชนิดต่างๆเอาไว้และมีการแต่งหน้าแต่งตาให้กับตุ๊กตาให้มีความสวยงามมีการใส่ผมใส่เสื้อผ้าใส่ทองคำแต่งกายเครื่องประดับให้มีความน่ารักที่สำคัญเมื่อใครมาบูชาตุ๊กตาตัวนั้นดำกลับไปแล้วแล้วก็ความแตกก็จะอยู่ตรงที่ว่าตุ๊กตาที่ถูกนำกลับไปด้วยนั้นจะมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับเจ้าของเลยทีเดียวซึ่งทางด้านหมอแม็คได้มีการบอกกับคนที่มาบูชาตุ๊กตานี้ว่าหลังจากที่มีการปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตุ๊กตานี้ก็จะมีชีวิตเนื่องจากว่าจะมีเทพจากบนสวรรค์ลงมาเซ็นสถิตที่ตุ๊กตาตัวดังกล่าวจึงทำให้ตุ๊กตาดังกล่าวที่มีการปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีชื่อว่าลูกเทพนั่นเองใครก็ตามที่คิดจะมีการบูชารูปเทพนั้นจะต้องมีความเชื่อและเคารพศรัทธาในตัวลูกเทพโดยวิธีการดูแลลูกเทพนั้นจะไม่เหมือนกับการดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่จำเป็นต้องนำไปวางไว้บนหิ้งแต่การดูแลลูกเทพนั้น

จะต้องเหมือนกับการดูแลเด็กเล็กๆเหมือนกับคนจริงๆซึ่งจะต้องดูแลด้วยการอุ้มเขาพาเขาไปเดินเล่นพาเขาไปกินข้าวซึ่งเวลากินข้าวนั้นก็ต้องมีการให้ตุ๊กตาลูกเทพนั่งเก้าอี้อีกตัวหนึ่งเหมือนคนจริงๆนั่งเลยทีเดียวไม่ว่าเวลาจะขึ้นรถไปไหนก็จะต้องมีการจองที่นั่งวางลูกเทพเอาไว้อีกที่นั่งหนึ่งต่างหากคนที่จะเลี้ยงลูกเทพนั้นจะต้องคอยดูแลลูกเทพเป็นอย่างดีค่อยพาไปเที่ยว

และคอยหาซื้อผ้าให้เปลี่ยนเรื่อยๆหาของแพงๆใส่ให้หาทองให้ใส่ยิ่งใครให้ลูกเทพมาเท่าไหร่ลูกเทพก็จะดลบันดาลของกลับคืนให้กับคนที่เลี้ยงมากกว่าเป็นเท่าตัวทำให้มีเหล่าดารานักแสดงหรือพวกเซเลบต่างๆต่างค่าการบูชารูปเทพมากันเป็นจำนวนมากซึ่งช่วงหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงของลูกเทพฟีเวอร์เลยก็ว่าได้

ซึ่งเรามักจะเห็นแม้แต่ดาราเองเวลาไปออกรายการก็จะต้องนำลูกเทพของตนเองนั้นเดินทางไปไหนมาไหนด้วย อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้การบูชาลูกเทพนั้นค่อนข้างไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตุ๊กตาลูกเทพยังคงมีคนบูชาอยู่หรือไม่

ก็ถือว่าหนึ่งในตำนานลี้ลับในยุคสมัยปัจจุบัน

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    สมัครจีคลับ ไม่มีขั้นต่ำ